Припадамо народу чију су баштину омеђила два начела: духовно и јуначко. Једно се начело, наизглед, разилази са другим. О духовности смо ћутали, јер тако доликује; о јунаштву смо говорили,можда превише, јер смо се том причом бранили од истребљења.“

Матија Бећковић

Органи Савеза гуслара Републике Српске

Председник Савеза гуслара Републике Српске
Миладин Пандуревић

Председник Скупштине Савеза гуслара Републике Српске
мр Момчило Голијанин

Секретар Савеза гуслара Републике Српске
Зоран Ребриновић

Скупштина Савеза је највиши орган Савеза

Скупштину Савеза сачињавају представници  које бирају и опозивају надлежни органи чланова Савеза. Сваки члан Савеза бира у Скупштину по једног представника – члана.

Скупштином Савеза руководи и предсједава председник Скупштина, а у његовој (оправданој) одстутности, потпредседник Скупштина Савеза. Начин рада Скупштине савеза ближе се уређује њеним Пословником о раду.

Скупштина обавља следеће послове:

- доноси Статут Савеза и врши његове измјене и допуне,
- бира и разрјешава чланове Управног и Надзорног одбора, који не могу бити из састава Скупштине,
- доноси одлуку о приступању у Савез српских гуслара
- разматра и усваја извјештаје органа и својих радних тијела;
- доноси годишњи план рада;
- обавља и друге послове од значаја за Савез

Управни одбор Скупштине

Управни одбор Скупштине је колективни орган који се стара о извршењу одлука Скупштине и обавља и друге послове утврђене овим Статутом.
Управни одбор Скупштине броји седам чланова.
Савез представља Управни дбор, а заступа га председник.

Управни одбор обавља следеће послове:

1. Спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине;
2. Предлаже измјене и допуне Статута Савеза;
3. Предлаже Скупштини план рада;
4. Одлучује о употреби и располагању материјалним и финансијским  
5. Доноси финансијски план и завршни рачун Савеза;
6. Иманујестална и привремена радна тела;
7. Именује лица која ће обављати књиговодствено-рачуноводствене
и благајничке послове Савеза;
8. Именује секретара Савеза, односно Управног одбора;
9. Пружа стручну помоћ члановима савеза при изради нормативнох
аката, планова рада, годишњих извјештаја и др.;
10. Доноси одлуке о одржавању гусларских манифестација;
11. Доноси одлуку о одржавању Републичког фестивала, сходно Пропозицијама о одржавању фестивала и регулише друга питања везана за његово одржавање;
12. Припрема и доставља радне материјале за седнице Скупштине;
13. Припрема и подноси извештај о свом раду и раду Скупштине;
14. Доноси и друге одлуке и ради послове од интереса за Савез у складу са Статутом, планом рада и другим важећим одлукама и прописима.

Управни одбор именује секретара, који мора бити из места где се налази седиште Савеза.Секретар одбора у сарадњи и по налогу председника, припрема материјале за седнице Одбора и Скупштине.
Секретар организује и води целокупно текуће пословање Савеза и стара се да се оно обавља у складу са Законом, Статутом и другим актима Савеза. Секретар има и врши наредбодавна права

Надзорни одбор

Надзорни одбор је самостални орган Савеза који има пет чланова, а бира их Скупштина.

Одбор обавља сљедеће послове:

- прати и контролише спровођење Статута и других аката Савеза;
- прати и контролише исправност и законитост финансијског пословања;
- обавља и друге послове по захтеву скупштине Савеза.

Календар дешавања

Савез српских гуслара

Савез гуслара Душаново царство

Савез гуслара Републике Српске

Удружење гуслара Војводине

Савез гуслара Србије

Лист Гусле

Манифестације

Епска читанка - гусларске песме

О гуслама

Е-мејл листа

Епска читанка